Peyrovi Industrial GroupNayeran  Rahsaz Co. Nayeran Ghateh Saz Co. Panah Saze Alvand Ghateh Sazan Razan Ahangari Novin Nayeran Co.
Asia Machine Yadak